STEAM ugdymas (science, technology, engineering, arts, math) – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste.

Tai erdvė, kur gali pasireikšti geriausi talentai, tai investicija į ateitį!

https://steamlt.lt/taurage/

Projektas „STEAM centrų veiklos plėtra“

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (toliau – LINEŠA) kartu su partneriais Vilniaus Universitetu, Klaipėdos Universitetu, VšĮ Mokslo ir inovacijų sklaidos centru, Panevėžio švietimo centru, Alytaus kolegija, Marijampolės kolegija, Telšių švietimo centru, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centru bei Utenos švietimo centru įgyvendina projektą „STEAM centrų veiklos plėtra”, projekto kodas 10-016-P-0001. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti efektyviai veikiantį STEAM centrų tinklą. Pagrindinė veikla – sukurti mokinių ir mokytojų kompetencijų tobulinimo programą, įgyvendinančią STEAM ugdymo ekosistemą, paremtą įveiklintų STEAM ugdymo atviros prieigos centrų, sustiprinto STEAM mokyklų tinklo bei įgalintų STEAM ambasadorių (inovatyvių mokytojų) tinklaveika. Projektu trukmė – iki 2026 metų balandžio 30 d. Veiklos įgyvendinimui skirtas 7017524,73 Eur finansavimas.

Laboratorijos

STEAM centro vizija – formuoti šalies ateitį per praktinio mokymosi patirtį.

STEAM centro misija – kurdami jaunų žmonių ateitį STEAM centre, įsipareigojame:

 • suteikti mokiniams praktika ir tyrimais grįstą mokymosi patirtį;
 • aprūpinti mokinius aukštos kokybės įranga;
 • sudaryti galimybę mokytis su aukštos kvalifikacijos specialistais, geriausiais mokytojais.

STEAM centro tikslas – sutelkus savivaldybių, mokslo, studijų, verslo ir ŠMM iniciatyvas ir pastangas, tapti inovacijų kūrėjų centru, atviru kiekvienam mokiniui, studentui, mokytojui, mokslininkui ar verslininkui – visiems, norintiems dalyvauti ar prisidėti prie inovatorių kartos auginimo Lietuvai.

STEAM centro uždaviniai:

 • organizuoti mokinių formaliojo ugdymo veiklas ir neformaliojo vaikų švietimo (būrelių, jaunųjų tyrėjų stovyklų, mokinių rengimo Lietuvos ir tarptautiniams konkursams, olimpiadoms) STEAM veiklas; kurti ir tobulinti joms reikalingas programas, metodines priemones, įrankius;
 • organizuoti pedagogų kompetencijų tobulinimą, rengti tam reikalingas programas, teikti STEAM ugdymo profilio metodinę pagalbą pedagogams;
 • aktyviai bendradarbiauti su kitais STEAM centrais ir STEAM ugdymą organizuojančiomis institucijomis bei socialiniais partneriais Lietuvoje ir pasaulyje rengiant, tobulinant, plėtojant STEAM ugdymo veiklas, projektus, organizuojant renginius;
 • skatinti mokinių domėjimąsi ir pasirengimą mokytis ar studijuoti STEAM mokslų srityse, sukurti sąlygas gerinti ugdymo(si) kokybę;
 • ugdyti mokinių bendrosiose programose numatytas kompetencijas tyrimų ir techninės kūrybos srityse;
 • sukurti STEAM tiriamosios veiklos ir techninės kūrybos mokomąsias aplinkas, kurios būtų aprūpintos šiuolaikinėmis technologijomis ir būtų viešai prieinamos;
 • tobulinti mokytojų dalykinę, tyrimų ir techninės kūrybos kompetencijas STEAM mokslų srityse;
 • vykdyti mokinių profesinį orientavimą;
 • populiarinti STEAM mokslinių tyrimų, inovacijų ir techninės kūrybos, ypač Lietuvos sumaniosios specializacijos srityse, pasiekimus.