Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vertinami asmenys nuo gimimo iki 18 (specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys iki 21 metų), gyvenantys savivaldybės teritorijoje ir/ar ugdomi ikimokyklinėse įstaigose/mokyklose.

Į Tarnybą gali kreiptis tėvai (vaiko globėjai, rūpintojai) arba švietimo įstaigos Vaiko gerovės komisija, gavusi vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu.

Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui būtina išankstinė registracija tel. +370 698 05630 arba +370 669 00365

Kreipiantis į pedagoginę psichologinę tarnybą pirminiam įvertinimui pateikiama:

 1. Tėvų sutikimas (6 priedas). Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti)atsisiųsti pildymui Word formate.
 2. Vaiko gerovės komisijos pažymos kopija (5 priedas) . Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti)atsisiųsti pildymui Word formate.
 3. Pedagogų kortelės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms (1 priedas) .Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti)atsisiųsti pildymui Word formate. Anketos ugdymo įstaigoms (2 priedas). Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti)atsisiųsti pildymui Word formate.
 4. Anamnezė – duomenys apie vaiko vystymąsi (pildo tėvai, globėjai, rūpintojai). Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti)atsisiųsti pildymui Word formate.
 5. Mokinio darbai: diktantas, teksto nurašymas, rašinėlis, matematikos kontrolinis darbas iš įvairių temų.
 6. Gydytojo pažyma, jei jau buvo kokie sutrikimai įvertinti arba neįgalumo pažymos kopija.
 7. Einamų mokslo metų kontrolinių darbų pažymiai, trimestrų įvertinimai.

Kreipiantis į pedagoginę psichologinę tarnybą pakartotiniam įvertinimui:

 1. Tėvų sutikimas (6 priedas). Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti)atsisiųsti pildymui Word formate.
 2. Vaiko gerovės komisijos pažymos kopija (5 priedas). Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti)atsisiųsti pildymui Word formate.
 3. Pasiekimų aprašo kopija (3 priedas). Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti)atsisiųsti pildymui Word formate.
 4. Mokinio darbai: diktantas, teksto nurašymas, rašinėlis, matematikos kontrolinis darbas iš įvairių temų.

Dėl specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos, kurią skyrė PPT, nutraukimo kai mokinys padaro pažangą:

 1. Vaiko gerovės komisijos prašymas pedagoginei psichologinei tarnybai.
 2. Ugdymo pasiekimų aprašo kopija (3 priedas). Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti)atsisiųsti pildymui Word formate.

Dėl specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos, kurią skyrė PPT nutraukimo, kai tėvai prašo:

 1. Tėvų prašymas mokyklos direktoriui.
 2. Mokyklos vadovas raštu apie tai informuoja Tarnybą.

Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Norint gauti pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl egzaminų pritaikymo, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą (atsisiųsti);
 2. Mokiniams, turintiems bendruosius mokymosi sutrikimus ar specifinį mokymosi (rašymo) sutrikimą – rašto darbus (neatšviestus!): ištaisyti rašiniai, diktantai, atpasakojimai, kiti kūrybiniai darbai.

Šaltiniai:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.408134?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=89c55c45-4f7d-4892-a1f3-2658a4270c9a
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.454148?jfwid=-n7cyhz3fd

Informuojame, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Švietimo įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų pakeitimai, kuriuose pažymima, nuo kokio amžiaus vaikas gali pradėti priešmokyklinį ugdymą ir kokiais atvejais reikia kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą (toliau – PPT) dėl vaiko įvertinimo.

 • Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5-eri metai (vaikas, gimęs 2018 m. nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.)
 • Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam 5-eri metai sueina tais kalendoriniais metais iki rugsėjo 1 dienos (vaikas, gimęs 2018 m. nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d.) Priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti atlikus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimą PPT. Dėl vaiko įvertinimo pradėti ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą tėvai (globėjai) kreipiasi į PPT. Įvertinimas atliekamas nuo 2023 m. gegužės 1 d. Gavę PPT išvadą-rekomendaciją, dėl tolesnio vaiko ugdymo sprendimą priima tėvai (globėjai).
 • Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai (vaikas, gimęs 2017 m., 2023 rugsėjį pradeda ugdytis pagal priešmokyklinę programą).

Registracija telefonais: +370 669 00365, +370 698 05630 arba adresu: Aerodromo g. 6, Tauragė

Šaltiniai:
I-1489 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (lrs.lt)
V-1106 Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (lrs.lt)
V-2306 Dėl Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (lrs.lt)

Tarnyboje dirbantys specialistai

Psichologas

 • Konsultuojami mokiniai (vaikai) turintys bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, priklausomybių, patyrę traumą (išgyvenę netektį, tėvų skyrybas ir kt.), patyrę smurtą ar patys smurtavę. Vaikų konsultavimas vyksta bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ar kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis. 
 • Taip pat konsultuojami mokytojai ar kiti švietimo įstaigos darbuotojai, smurtavę ar smurtą patyrę mokykloje.

Logopedas

 • Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) ir ugdymo įstaigų logopedus vaikų kalbos, komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais;
 • Teikia metodinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams dėl asmenų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdymo;
 • Vedamos individualios bei grupinės logopedinės pratybos vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimus (nesant specialistų ugdymo įstaigoje ar kitais išskirtiniais atvejais).

Specialusis pedagogas

 • Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus), pedagogus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, dokumentacijos pildymo bei ugdymo organizavimo klausimais;
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams (globėjams) mokymo būdų, metodų bei priemonių taikymo ugdymo procese klausimais;
 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (nesant specialistų ugdymo įstaigoje ar kitais išskirtiniais atvejais).

Socialinis pedagogas

 • Konsultuoja vaikus, tėvus ar teisėtus vaiko atstovus, pedagogus ir kitus ugdymo įstaigoje dirbančius specialistus, padeda spręsti iškilusius sunkumus.
 • Organizuoja grupinius užsiėmimus vaikams, turintiems bendravimo, emocinių ir elgesio, mokymosi motyvacijos problemų.
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams suprasti vaiko socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio raidos sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.

Surdopedagogas

 • Konsultuoja mokinius, turinčius klausos sutrikimų, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės (surdopedagogo) pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, ugdymo formų bei metodų parinkimo klausimais;
 • Teikia specialiąją pedagoginę (surdopedagogo) pagalbą vaikams, turintiems klausos sutrikimų (lavina vaikų, turinčių klausos sutrikimų tartį ir kalbą, formuoja girdimojo suvokimo, pažintinės veiklos įgūdžius, padeda įveikti mokymosi sunkumus).

Būtina išankstinė registracija: adresu: Aerodromo g. 6, Tauragė arba tel.: +370 698 05630 arba +370 669 00365

Jūs galite gauti pagalbą telefonu:

 • „Tėvų linija” – +370 800 900 12

Konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais, kylančiais tėvams, įtėviams, globėjams. Kiekvieną vakarą, darbo dienomis nuo 17 iki 21 val., tėvai gali paskambinti nemokamu numeriu ir su psichologu pasikonsultuoti jiems rūpimais vaikų auklėjimo klausimais. 

 • Psichologinės pagalbos telefonas „Jaunimo linija“ tel. +370 800 28 888 (visą parą)
 • Psichologinės pagalbos telefonas „Vaikų linija“ tel. 116111 (11-23 val. kasdien)
 • Psichologinės pagalbos telefonas „Vilties linija“ tel. 116123 (visą parą)