Administracija

Rita Katauskienė
Direktorė

El. p. rita.katauskiene@sctaurage.lt
Mob. tel. +370 655 32812

Svetlana Dapkienė
Vyr. buhalterė

El. p. svetlana.dapkiene@sctaurage.lt
Mob. tel. +370 659 77617

Vida Mejerienė
Veiklų administratorė

El. p. vida.mejeriene@sctaurage.lt
Mob. tel. +370 620 53216

Gintautas Beržinis
IT priežiūros specialistas

El. p. gintautas.berzinis@sctaurage.lt

Pareigybių aprašymai

Funkcijos

-Vyriausiasis buhalteris savo veikloje laikosi Centro apskaitos politikos nuostatų, kontroliuoja, kad šių nuostatų laikytųsi kiti atsakingi darbuotojai.
– Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
– organizuoja buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai. Užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi, atskaitomybė būtų laiku pateikiama finansuojančioms įstaigoms;
– naudoja dokumentų valdymo sistemą „Kontora“;
– rengia Centro išlaikymo sąmatą, užtikrina patvirtintos sąmatos teisingą vykdymą, atsako už biudžetinių lėšų naudojimą pagal tikslinę paskirtį;
– pasirašo finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;
– teikia Centro direktoriui pasiūlymus dėl apskaitos politikos, apskaitos registrų parinkimo, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, buhalterinės apskaitos reikalavimus ir kontroliuojančiojo vadovo nustatytos apskaitos politikos nuostatas;
– registruoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius;
– rengia finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kitas pagal buhalterinės apskaitos duomenis sudaromas ataskaitas;
– skaičiuoja įstaigos darbuotojų darbo užmokestį ir su juo susijusius visus mokesčius:
– priima iš padalinių vadovų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, juos tikrina;
– pagal darbuotojų nedarbingumo pažymas skaičiuoja ligos pašalpų sumas už dvi kalendorines dienas ir paruoštą pranešimą dėl pašalpos skyrimo perduoda Valstybinio socialinio draudimo valdybai;
– laiku ir teisingai apskaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį ir jiems skiriamus priedus;
– laiku ir teisingai apskaičiuoja darbuotojų socialinio draudimo įmokų sumas ( kas mėnesį) bei pateikia Valstybinio socialinio draudimo valdybai pranešimus;
– pateikia Valstybinio socialinio draudimo valdybai pranešimus apie darbuotojo (praktikanto) atleidimą, naujo darbuotojo ( praktikanto ) priėmimą;
– pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai nustatytas pajamų mokesčių deklaracijas (mėnesio, metines);
– darbuotojų prašymu rengia pažymas apie gaunamą darbo užmokestį;
– atlieka atskaitymus iš darbuotojų atlyginimų pagal antstolių reikalavimus vykdyti sprendimus, vadovaujantis LR CK 585 straipsniu;
– atlieka atskaitymus už limito viršijimą tarnybiniu telefonu pagal patvirtintą direktoriaus įsakymą;
– pateikia informaciją darbuotojams apie jiems apskaičiuotą darbo užmokestį ir kitas susijusias išmokas, išmokėtas sumas bei darbo trukmę raštu kartą per mėnesį, vadovaujantis DK 148 str. 1 dalimi.;
– pildo Statistikos departamentui ataskaitas, susijusias su darbuotojų darbo užmokesčiu;
– tvarko apskaitą, susijusią su Centro vykdomais projektais:
– aiškina įstaigos inventorizacijos komisijos nariams inventorizacijos atlikimo bei inventorizavimo aprašų įforminimo tvarką bei pateikia inventorizacijai reikalingą informaciją.
– Centro direktoriaus pavedimu:
– surašo ir pasirašo apskaitos dokumentus;
– vykdo išankstinę finansų kontrolę, atsiskaitymų kontrolę – pasirašo ūkinių operacijų dokumentus, tuo patvirtindamas, kad:
– ūkinė operacija yra teisėta;
– dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti;
– ūkinei operacijai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų;
– teikia buhalterinės apskaitos informaciją, jei reikia, – apskaitos dokumentus ir registrus Centro direktoriui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pareigūnams, auditoriams, mokesčių administratoriams, asignavimų valdytojams, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;
– laiku apskaičiuoja ir deklaruoja privalomus mokėti mokesčius;
– nedelsdamas informuoja Centro direktorių ir (ar) jo pavedimu kitą asmenį apie atskleistus neteisėtus darbuotojų veiksmus (lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, neteisėtą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo ir kt.);
– atlieka kitas Centro direktoriaus pavestas funkcijas, susijusias su buhalterinės apskaitos tvarkymu ir finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, statistinių ir kitų reikalingų ataskaitų pagal buhalterinės apskaitos duomenis parengimu;
– vadovaujasi darbo tvarkos taisyklėmis.

Specialieji reikalavimai

– Vyriausiojo buhalterio kvalifikacijai keliami reikalavimai:
– turėti buhalterinės apskaitos srities ne žemesnį kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų ir 2 metų darbo patirtį dirbant buhalterinį darbą, darbuotojo pozicijose, kuris atsakingas už įvairių atskaitomybių parengimą;
– mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
– išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programomis, gebėti naudotis internetu, elektroniniu paštu, VSAKIS programa;
– išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, Centro direktoriaus įsakymais. Gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus , viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ( VSAFAS);
– dirbti programa „FinNet“, darbo užmokesčio programa „Stekas“, „FAVS“, „Microsoft Dynamics NAV“ ir DVS „Kontora“.

Funkcijos

– teikia informaciją apie Centro veiklą suinteresuotiems asmenims;
– tvarko Centro dokumentus, siunčiamą ir gaunamą korespondenciją;
– rengia ir registruoja dokumentus Įstaigos dokumentų valdymo sistemoje;
– pildo Centro darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius; 
– protokoluoja Centre vykstančius posėdžius;
– kaupia ir administruoja Centro gaunamus statistinius duomenis;
– padeda Centro vadovui rengti Centro veiklos ataskaitas;
– kaupia ir rengia informacinę medžiagą Centro veiklos sklaidai, skelbia ją Įstaigos svetainėje, socialiniuose tinkluose;
– informuoja direktorių apie gautus pranešimus, rengiamus posėdžius, pasitarimus;
– ruošia direktoriaus įsakymų projektus, rengia Centro darbuotojų darbo grafikus, ruošia ir tvarko darbo sutartis, asmenines darbuotojų bylas ir kitą su personalu susijusią dokumentaciją;
– rengia sutartis pagal įvykusius viešuosius pirkimus ir kontroliuoja šių sutarčių vykdymą;
– rengia įstaigos bylų nomenklatūrą ir sudaro bylas pagal nustatytus bylų nomenklatūros reikalavimus ir užtikrina jų saugumą;
– tvarko archyvą;
– pildo priskirtus pirminius buhalterinius dokumentus;
– informuoja įstaigos darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus, supažindina su darbo planais;
– nuolat gilina žinias, kelia profesinę kvalifikaciją rengiamuose kursuose ir seminaruose, užsiima savišvieta;
– aprūpina įstaigą kanceliarijos reikmenimis, organizacinės technikos darbui reikalingomis priemonėmis (pvz. popieriumi, spausdintuvo kasetėmis ir t.t.);
– kasmet, likus dviem mėnesiams iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos, sudaro, papildo, pakeičia dokumentacijos planą ir pateikia tvirtinti direktoriui;
– tvirtina dokumentų kopijų tikrumą teisės aktų nustatyta tvarka;
– vykdo kitus, su darbuotojo darbo funkcijomis ir Centro veiklos tikslų, uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu susijusius, Centro vadovo pavedimus.

Specialieji reikalavimai

– turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesiniu bakalauro laipsniu;
– gebėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer programomis ir dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“;
– būti susipažinęs ir gebėti taikyti darbe Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Švietimo įstatymą ir kt. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, Tauragės rajono savivaldybės tarybos  sprendimus, mero potvarkius, direktoriaus įsakymus, reikalingus funkcijoms vykdyti;
– gebėti sisteminti ir apibendrinti gautą informaciją bei priimti optimalius sprendimus;
– žinoti dokumentų valdymo nuostatus, instrukcijas ir kitus normatyvinius dokumentus, dokumentų valdymo organizavimą;
– gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
– žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas, korektiškai elgtis;
– mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.

Funkcijos

– IT priežiūros specialisto funkcijos:
– Vertinti kompiuterių techninę įrangą;
– Atlikti sisteminį įstaigoje esančių kompiuterių aptarnavimą ir priežiūrą;
– Diegti naujausias kompiuterines programas, laiku jas atnaujinti;
– Prižiūrėti ir tobulinti naudojamas programas;
– Rengti kompiuterinę ir programinę įrangą reglamentuojančius dokumentus;
– Kurti ir tvarkyti Centro duomenų bazes ir programas;
– Užtikrinti kompiuterių tinkle vykstančių įvykių fiksavimą;
– Renginių metu parengti ir prižiūrėti įgarsinimo įrangą;
– Užtikrinti Centro informacinių sistemų, kompiuterių ir kitos įrangos nepriekaištingą darbą, operatyvų techninių ir programinių gedimų pašalinimą;
– Atsakyti už administruojamų informacinių sistemų duomenų bazių saugumą ir savalaikį atsarginių kopijų atlikimą bei atkūrimą;
– Rengti dokumentus viešiesiems pirkimams atlikti programinei ir techninei kompiuterinei įrangai įsigyti;
– Kartu su Centro padalinių vadovais kurti, atnaujinti, prižiūrėti ir plėsti Centro interneto svetainę;
– Organizuoti Centro darbuotojams interneto ir kitų centralizuotų (IP adresų suteikimo, dokumentų persiuntimo, elektroninio pašto, dokumentų saugojimo, spausdinimo) paslaugų teikimą;
– Koordinuoti, kontroliuoti ir konsultuoti Centro darbuotojus kompiuterinės ir programinės įrangos klausimais;
– Fotografuoti (filmuoti) Centro šventes, renginius bei kitas veiklas;
– Paruošti nuotraukas (filmuotą medžiagą) publikavimui Centro internetiniame puslapyje ar socialiniuose tinkluose;
– Teikti Centro darbuotojams metodinę pagalbą informacinių technologijų klausimais;
– Atstovauti Centrui kitose organizacijose IT specialisto kompetenciją atitinkančiais klausimais;
– Organizuoti ir paruošti vaizdo konferencijas;
– Prižiūrėti Centro interneto įrangą, įvykus gedimui sistemoje, iškviesti aptarnaujančios įmonės atstovus;
– Atlikti kitas direktoriaus pavestas užduotis.
– priežiūros specialistas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą, nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus.
– IT priežiūros specialistas, įtaręs ar pastebėjęs įsilaužimą ar patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas pranešimą:
– Esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas imasi priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti;
– Pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių ar įsilaužusių asmenų tapatybę, kompiuterio IP adresą, dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus.
– Nedelsiant blokuoja kibernetinį įsilaužimą, apsaugo duomenis ir praneša apie kibernetinį įsilaužimą Centro direktoriui ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją).

Specialieji reikalavimai

– IT priežiūros specialisto kvalifikacijai keliami reikalavimai:
– ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų;
– darbo su IT patirtis – ne mažiau kaip 1 metai;
– IT priežiūros specialistas turi žinoti ir išmanyti:
– kompiuterių įrangos sandarą;
– kompiuterių įrangos veikimo principus;
– kompiuterių įrangos gedimų šalinimo būdus;
– antivirusinių sistemų diegimą ir veikimą;
– interneto, intraneto veikimą;
– lokalius ir globalius kompiuterių tinklus;
– informacijos įvedimo ir išvedimo įrenginius;
– naujausią informaciją apie kompiuterinę ir programinę įrangą, taip pat papildomas galimybes, skirtas naujos kartos programinei ir techninei įrangai panaudoti;
– įsilaužimų ir patyčių kibernetinėje erdvėje prevenciją;
– Centro kompiuterių vartotojų poreikius ir problemas.

Kvalifikacinė tarnyba

Inga Murauskaitė
Metodininkė

El. p. inga.murauskaite@sctaurage.lt
Mob. tel. +370 687 46983, tel. +370 446 62018

Vilma Vaičekauskienė
Metodininkė

El. p. vilma.vaicekauskiene@sctaurage.lt
Mob. tel. +370 662 74215, tel. +370 446 62018

Pareigybių aprašymai

Funkcijos

– rengia Centro strateginį veiklos planą, metinę veiklos programą bei mėnesių darbo planus;
– teikia pasiūlymus dėl Centro veiklos planavimo;
– sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją, ruošia statistines ataskaitas;
– vykdo Centro įsivertinimą pagal Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles;
– inicijuoja, rengia ir koordinuoja Centro projektus, siekiant gauti įvairią finansinę ir intelektualinę paramą;
– tiria pedagogų ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo ir savišvietos poreikius;
– rūpinasi kvalifikacijos tobulinimo programų rengimu arba jų paieška, telkia rajono pedagogų bendruomenę gerosios patirties sklaidai ir kvalifikacijos tobulinimo programų rengimui;
– informuoja ir konsultuoja kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo klausimais;
– organizuoja ir vykdo suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo renginius: seminarus, kursus, paskaitas, konferencijas, parodas ir kt.
– organizuoja suaugusiųjų mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo ilgalaikius kursus/mokymus, formuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių klausytojų grupes;
– kaupia ir tvarko kvalifikacijos tobulinimui reikalingą medžiagą;
– vykdo kvalifikacijos tobulinimo renginio dalyvių registraciją, parengia kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus renginių dalyviams ir juos išdalina, parengia pažymas ir/ar pažymėjimus kvalifikacijos tobulinimo renginių lektoriams;
–  vykdo kvalifikacijos tobulinimo renginio kokybės įvertinimą, renka grįžtamąją informaciją iš renginių dalyvių ir lektorių;
– kuria pedagogų ir kitų suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas ir jas įgyvendina;
– įveda duomenis apie renginius į informacijos kaupimo formas, sistemas;
– palaiko bendradarbiavimo ryšius su institucijomis, susijusiomis su neformaliuoju suaugusiųjų švietimu, inicijuoja partnerystės tinklų plėtrą;
– teikia informaciją įstaigoms apie Centro renginius;
– inicijuoja įstaigos veiklų viešinimą ir viešina Centro veiklą internetinėse svetainėse, socialiniuose tinkluose, žiniasklaidoje ir kt.;
– vykdo Centro viešuosius pirkimus;
– rengia Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų ir Centro direktoriaus įsakymų projektus;
– atlieka kitas Centro direktoriaus priskirtas funkcijas, vykdo direktoriaus įsakymus ir pavedimus.

Specialieji reikalavimai

– Centro metodininkas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
– turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą pedagoginį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
– būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais neformalųjį suaugusiųjų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, Tauragės rajono savivaldybės teisės aktais, reglamentuojančiais Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro veiklą, Centro direktoriaus įsakymais ir pavedimais;
– būti susipažinusiam su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis, Centro stebėsenos dokumentais;
– gebėti planuoti ir organizuoti, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
– mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, formuluoti išvadas bei rengti vidaus tvarkomųjų, organizacinių, informacinių dokumentų projektus;
– mokėti vartotojo lygiu dirbti MS Office programomis;
– gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. nutarimu Nr. 1688 (su pakeitimais ir papildymais), reikalavimus;
– gerai mokėti anglų kalbą.

Funkcijos

– rengia Centro strateginį veiklos planą, metinę veiklos programą bei mėnesių darbo planus;
– teikia pasiūlymus dėl Centro veiklos planavimo;
– sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją, ruošia statistines ataskaitas;
– vykdo Centro įsivertinimą pagal Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles;
– inicijuoja, rengia ir koordinuoja Centro projektus, siekiant gauti įvairią finansinę ir intelektualinę paramą;
– įveda duomenis apie renginius į informacijos kaupimo formas, sistemas;
– konsultuoja pedagogus metodinės veiklos organizavimo ir vykdymo klausimais;
– inicijuoja ir vykdo rajono pedagogų gerosios darbo patirties sklaidą;
– kuruoja Centro direktoriaus įsakymu sudarytos rajono mokytojų metodinės tarybos veiklą;
– išduoda metodinės veiklos pažymas ir vykdo jų registraciją;
– kaupia edukacinės patirties banką: metodinę literatūrą, spaudinius, aprašus, vaizdo ir garso įrašus, renginių medžiagą;
– organizuoja bendrojo ugdymo mokyklų ir neformalaus ugdymo įstaigų mokinių mokomųjų dalykų olimpiadas, konkursus ir kitus renginius;
– palaiko bendradarbiavimo ryšius su institucijomis, susijusiomis su neformaliuoju suaugusiųjų švietimu, inicijuoja partnerystės tinklų plėtrą;
– teikia informaciją įstaigoms apie Centro renginius;
– rengia Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų ir Centro direktoriaus įsakymų projektus;
– atlieka kitas Centro direktoriaus priskirtas funkcijas, vykdo direktoriaus įsakymus ir pavedimus.
– Koordinuoja rajono švietimo bendruomenės metodinę veiką
– Organizuoja gerosios patirties sklaidos renginius rajone;
– Kuruoja rajono metodinės tarybos veiklą;
– Kuria metodinės veiklos sistemą rajone, inicijuoja ir vykdo gerosios darbo patirties sklaidą;
– Skelbia viešai informaciją apie rajone vykdomą metodinę veiklą;
– Kaupia edukacinės patirties banką apie rajono pedagogų geriausią patirtį, edukacines naujoves;
– Išduoda metodinių renginių dalyvių pažymas ir vykdo jų registraciją;
– Organizuoja renginius rajono moksleiviams: konkursus, viktorinas, olimpiadas ir, kiek leidžia galimybės, kitus renginius;
– Bendradarbiauja su pagalbą vaikui, mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinės policijos, kultūros ir kitomis institucijomis.
– Pagal kompetenciją mokytojams, mokiniams teikia konsultacinę ir informacinę pagalbą švietimo, metodinės veiklos, kompetencijų ugdymo ir kitais klausimais.
– Viešina Centro veiklą internetinėse svetainėse, socialiniuose tinkluose.

Specialieji reikalavimai

– Centro metodininkas privalo turėti  ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu išsilavinimu.
– Metodininkas turi turėti 3 m. patirties pedagogikos srityje, išmanyti švietimo sistemą reglamentuojančius dokumentus.
– Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
– Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo reikalavimus.
– Gebėti savo darbe vadovautis  Centro veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, švietimo skyriaus vedėjo ir Centro direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiuo pareigybės aprašu.

Pedagoginė psichologinė tarnyba

Lina Visockienė
Vedėja, specialioji pedagogė

El. p. lina.visockiene@sctaurage.lt
Mob. tel. +370 669 00365

Vaida Mačiulienė
Psichologė

El. p. vaida.maciuliene@sctaurage.lt
Mob. tel. +370 698 05630

Jolanta Daugalienė
Psichologė

El. p. jolanta.daugaliene@sctaurage.lt
Mob. tel. +370 698 05630

Silvija Jankuvienė
Logopedė

El. p. silvija.jankuviene@sctaurage.lt
Mob. tel. +370 698 05630

Inga Stonienė
Socialinė pedagogė

El. p. inga.stoniene@sctaurage.lt
Mob. tel. +370 698 05630

Anita Juščiūtė
Surdopedagogė

El. p. anita.jusciute@sctaurage.lt
Mob. tel. +370 698 05630

Danguolė Verpečinskaitė
Raštvedė

El. p. danguole.verpecinskaite@sctaurage.lt
Mob. tel. +370 698 05630

Pareigybių aprašymai

Funkcijos

– Rengia Tarnybos vidinius veiklos dokumentus (pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius);
– koordinuoja tiesiogiai pavaldžių Tarnybos darbuotojų veiklą, organizuoja specialistų pasitarimus ir atliktų darbų svarstymą;
– teikia metodinę pagalbą ugdymo įstaigų vadovams, mokytojams, specialistams ir tėvams mokinių ugdymosi problemų sprendimo klausimais;
– Kaupia bei teikia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendraujant su mokyklos bendruomene, o esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
– dalyvauja įstaigos strateginio plano ir metinių veiklos planų rengime, vykdo jų priežiūrą, rengia Tarnybos veiklos atskaitą;
– rūpinasi Tarnybos ryšiais su kitomis švietimo įstaigomis, bei savivaldybės VGK, VTAT ir kitomis įstaigomis;
– rūpinasi tarnybos intelektualiniais, materialiniais ištekliais, dalyvauja projektinėje veikloje.
– vykdo Centro direktoriaus pavedimus, susijusius su pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimu ir teikimu.
– PPT vedėja atsako už vykdomų pedagoginių ir psichologinių tyrimų kokybę.
– Už korektišką tyrimo metodiką ir gautų dokumentų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą. Teikiamos informacijos kitoms įstaigoms patikimumą.

Specialieji reikalavimai

– Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
– turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam lygiavertį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip trejų metų pedagoginio darbo patirtį;
– išmanyti Specialiojo ugdymo įstatymą, LR Švietimo įstatymą ir kt. su švietimu susijusius dokumentus;
– turėti bendrąsias kompetencijas: asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, gebėjimo organizuoti ir koordinuoti komandos darbą, bendravimo ir informavimo;
– mokėti vartotojo lygiu dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
– turėti projektų rengimo ir vykdymo patirties;
– gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos kategorijų, patvirtintų Lietuvos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

Funkcijos

– Įvertina mokinio (vaiko) raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai Tarnyboje, mokykloje ar, esant žymiai ribotam asmens mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės – asmens namuose.
– Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti psichologinę pagalbą, rekomenduoja vaikui mokyklą.
– Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais.
– Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia psichologijos mokslo naujoves.
– Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus) ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
– Inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti.
– Kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, o esant būtinybei – su kitomis institucijomis, bei stebi mokinius pamokų metu.
– Teikia informaciją apie mokinius (vaikus), turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusiems su mokinių (vaikų) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
– Atlieka mokyklose įvairius psichologinius tyrimus, suderinęs su mokyklos administracija.
– Rengia metodines rekomendacijas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais.
– Išbando naujai parengtas psichologinio vertinimo metodikas, siekdamas išsiaiškinti jų tinkamumą naudoti.
– Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

Specialieji reikalavimai

– Psichologo profesinė kvalifikacija – psichologo magistro laipsnis (studijų apimtis ne mažesnė nei 240 kreditų) ar jam prilygstanti profesinė kvalifikacija (ne trumpesnė nei 5 metų nuosekliųjų studijų).
– Išmanymas ir gebėjimas taikyti psichologo darbe naudojamas metodikas.
– Žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius psichologinės pagalbos teikimą bei specialųjį ugdymą, Lietuvos psichologinės pagalbos ir specialiojo ugdymo sistemų išmanymas.
– Kvalifikacijos tobulinimas pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo, vaikų konsultavimo, psichologinio pažinimo ir įvertinimo, specialiųjų poreikių nustatymo bei priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei klausimais.

Funkcijos

– Įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir komunikacijos sutrikimus Tarnyboje, mokykloje .
– Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) bei specialiąją pagalbą mokiniams, vaikams, kuriems nustatyti kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimai.
– Konsultuoja kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, vaikus, jų tėvus, mokytojus, pagalbos mokytojui ir mokiniui specialistus, logopedo pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų prevencijos bei jų sprendimo klausimais.
– Dalyvauja specialistų komandos darbe, derinant logopedinio, psichologinio, pedagoginio ir medicininio įvertinimo išvadas.
– Rengia metodines rekomendacijas apie vaiko raidos, darbą su kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų prevencijos klausimais.
– Organizuoja seminarus mokyklų logopedams ir mokytojams kalbos raidos klausimais.
– Rengia ir vykdo programas bei projektus ar juose dalyvauja, siekdami padėti asmenims, turintiems kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų.
– Analizuoja mokyklos dokumentus, susijusius su kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčiais mokiniais bei jų sutrikimų šalinimą.
– Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus: specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus: korteles, protokolus, pažymas ir kitas išvadas bei rekomendacijas.
– Prisideda prie centro veiklos planavimo, ataskaitų rengimo.
– Vykdo kitus centro direktorės ir tarnybos vadovės pavedimus, susijusius su tarnybos logopedo funkcijomis.
– Atsako už teikiamos pagalbos kokybę, konfidencialumą.

Specialieji reikalavimai

– Tarnybos logopedas privalo turėti aukštąjį specialųjį pedagoginį išsilavinimą, atitinkantį logopedo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip trijų metų darbo patirtį.
– Logopedas privalo turėti patirties specialiosios pedagogikos srityje, gerai išmanyti logopedinį vaiko vertinimą, išmanyti Lietuvos specialiojo ugdymo sistemą ir ją reglamentuojančius dokumentus.
– Išmanymas kalbos vertinimo metodikos, gebėjimas ją taikant atlikti mokinių (vaikų) kalbos įvertinimą bei nustatyti kalbos ir kitus komunikacinius sutrikimus.

Funkcijos

– Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui (vaikui) poreikius kartu su kitais specialistais, konsultuoja mokinį (vaiką), jo tėvus (globėjus), kitus asmenis socialinių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
– Teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą ugdymo įstaigų , kuriose nėra socialinio pedagogo, mokytojams, klasės auklėtojams ar grupių auklėtojams, mokiniams, vaikams ,jų tėvams socialinės pedagoginės pagalbos klausimais;
– Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui, vaikui, tėvams būdus bei formas, bendradarbiaudamas su kitais specialistais, švietimo įstaigomis ir kitais su mokiniu, vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais.
– Inicijuoja ugdymo įstaigose tėvų, mokytojų ir kitų specialistų bendradarbiavimo grupes, esant būtinybei dalyvauja šių grupių susirinkimuose;
– Teikia metodinę pagalbą mokyklų socialiniams pedagogams, klasės auklėtojų mokytojams, kitiems specialistams socialinės pagalbos teikimo klausimais, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityvios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas.
– Inicijuoja ir įgyvendina savivaldybės lygmeniu prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus;
– Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių, vaikų socialinėms problemoms spręsti, bendradarbiauja su bendradarbiauja su mokyklų bendruomenėmis;
– Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę pedagoginę pagalbą;
– Tvarko ir pildo su darbo sritimi susijusią dokumentaciją;
– Padeda organizuoti kompleksiškai teikiamą pagalbą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams;
– Dalyvauja PPT specialistų veikloje, vykdo PMMC direktoriaus pavedimus, susijusius su PPT socialinio pedagogo funkcijomis;

Specialieji reikalavimai

– Būti įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją arba turintis socialinio darbuotojo kvalifikaciją ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją.
– Turėti ne mažesnę kaip trejų metų socialinio pedagogo darbo patirtį švietimo sistemoje;
– Išmanyti vaikų raidos ypatumus, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo principus, formas, vaikų ir paauglių socialinių pedagoginių problemų atpažinimo ir prevencijos klausimus;
– Gebėti vertinti teikiamos mokiniui (vaikui) ugdymo įstaigoje socialinės pedagoginės pagalbos kokybę, panaudoti ir kūrybiškai perteikti teorines žinias, rengti prevencines programas ir projektus;
– Žinoti, išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius socialinės pedagoginės pagalbos teikimą;
– Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Qutlook, Internet Explorer, MS Offise programos paketu.
– Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas.

Funkcijos

– Analizuoja mokinių, turinčių klausos sutrikimų, įvertinimo duomenis( toninę audiogramą)
– Įvertina mokinių tarties įgūdžius, kalbos raidos ypatumus bei komunikacinius gebėjimus, nustato mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, prireikus skiria specialųjį ugdymą.
– Teikia specialiąją pagalbą mokiniams, turintiems klausos sutrikimų.
– Planuoja ugdomąją veiklą, ruošiasi pamokoms ir jas veda.
– Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį.
– Bendradarbiauti su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, teikti metodinę pagalbą.

Specialieji reikalavimai

– Turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, atitinkantį surdopedagogo kvalifikaciją.
– Surdopedagogas privalo turėti patirties specialiosios pedagogikos srityje ne mažiau kaip 3 metus, įvertinti vaiko akademinių pasiekimų lygį ir turimų žinių atitikimą ikimokyklinio ar mokyklinio ugdymo programai.
– Išmanyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartus, bendruosius ugdymo planus.
– Išmanyti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusią funkciją.

Funkcijos

– organizuoja PPT dokumentų rengimą pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus, užtikrina jų saugumą ir išsaugojimą archyve, dokumentų valdymo sistemoje ,,Kontora“;
– sukelia PPT dokumentus, raštus į sistemą, vadovaujantis dokumentų rengimo taisyklėmis, apdoroja gautą informaciją ir persiunčia arba perduoda juos vykdytojams, užtikrina informacijos slaptumą ir tinkamą sklaidą;
– teikia informaciją apie PPT veiklą suinteresuotiems asmenims;
– tvarko PPT dokumentus, siunčiamą ir gaunamą korespondenciją;
– rengia ir registruoja PPT dokumentus Įstaigos dokumentų valdymo sistemoje;
– dalyvauja Centro direktoriaus sudarytose darbo grupėse ar komisijoje;
– protokoluoja PPT vykstančius posėdžius;
– tvirtina PPT dokumentų kopijų tikrumą teisės aktų nustatyta tvarka;
– kaupia ir administruoja PPT gaunamus statistinius duomenis;
– kaupia ir rengia informacinę medžiagą PPT veiklos sklaidai, skelbia ja Įstaigos svetainėje, socialiniuose tinkluose;
– nuolat gilina žinias, kelia profesinę kvalifikaciją rengiamuose kursuose ir seminaruose, užsiima savišvieta;

Specialieji reikalavimai

– būti susipažinęs ir gebėti taikyti darbe Lietuvos Respublikos Darbo kodeksą, Švietimo įstatymą ir kt. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, direktoriaus įsakymus, reikalingus funkcijoms vykdyti;
– gebėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer programomis ir dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“;
– gebėti sisteminti ir apibendrinti gautą informaciją bei priimti optimalius sprendimus;
– žinoti dokumentų valdymo nuostatus, instrukcijas ir kitus normatyvinius dokumentus, dokumentų valdymo organizavimą;
– laiku paruošti ir laiku atiduoti dokumentus į Centro archyvą;
– gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 nutarimu Nr.1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
– žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas, korektiškai elgtis;
– mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spęsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.

STEAM atviros prieigos centras

Lina Obadauskė
Vedėja

El. p. lina.obadauske@sctaurage.lt, taurage@steamlt.lt
Mob. tel. +370 663 73146

Ramutė Valančienė
Neformaliojo švietimo organizatorė/projektų koordinatorė

El. p. ramute.valanciene@sctaurage.lt
Mob. tel. +370 682 82563

Gamtamokslinė laboratorija

Žydrė Danusienė
Metodininkė

El. p. zydre.danusiene@sctaurage.lt

Galina Naryškina
Laborantė

El. p. galina.naryskina@sctaurage.lt

Mechatronikos laboratorija

Darius Jakaitis
Metodininkas

El. p. darius.jakaitis@sctaurage.lt

Saulius Gerdauskas
Laborantas

El. p. saulius.gerdauskas@sctaurage.lt

Tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos laboratorija

Jūratė Ačė
Metodininkė

El. p. jurate.ace@sctaurage.lt

Nijolė Burbienė
Laborantė

El. p. nijole.burbiene@sctaurage.lt

Sigitas Ozgirdas
Laborantas

El. p. sigitas.ozgirdas@sctaurage.lt

Pareigybių aprašymai

Funkcijos

– Tauragės švietimo centro padalinio STEAM atviros prieigos centro (toliau – STEAM centras) vedėjas vykdo šias funkcijas:
– inicijuoja, koordinuoja ir kontroliuoja STEAM centro veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, užtikrina jų kokybę;
– planuoja STEAM centro veiklą, rengia planavimo dokumentus ir juos įgyvendina;
– rengia STEAM centro personalo pareigybių aprašymus ir teikia juos Įstaigos vadovui tvirtinti;
– planuoja finansinių išteklių poreikį ir teikia informaciją Įstaigos vadovui;
– teikia siūlymus Įstaigos vadovui dėl STEAM centre veikiančių laboratorijų įkūrimo, pertvarkymo ir kitais STEAM centro veiklos klausimais;
– rengia su STEAM centro veikla susijusių teisės aktų projektus ir teikia Įstaigos vadovui;
– rūpinasi STEAM centro žmogiškaisiais, materialiniais, finansiniais ištekliais;
– analizuoja ir vertina STEAM centro veiklą, inicijuoja ir vykdo STEAM centro veiklos kokybės įsivertinimą;
– rengia ataskaitas apie STEAM centro vykdomus veiklos rezultatus ir numatomus darbus;
– atstovauja STEAM centrui kitose institucijose ir įstaigose;
– bendradarbiauja su kitais nacionaliniais ir regioniniais STEAM centrais, Įstaigos partneriais ir kitomis organizacijomis;
– užtikrina informacijos sklaidą apie STEAM centre vykdomas veiklas;
– sudaro ir užtikrina STEAM centro lankytojams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;
– planuoja ir sudaro sąlygas STEAM centro darbuotojams tobulinti kvalifikaciją;
– konsultuoja Įstaigos padalinius, jų darbuotojus ir teikia jiems pagalbą su STEAM centro veikla susijusiais klausimais;
– vykdo kitus, su STEAM centro vedėjo darbo funkcijomis ir STEAM centro veiklos tikslų, uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu susijusius Įstaigos vadovo pavedimus.

Specialieji reikalavimai

– Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
– turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
– turėti pedagogo kvalifikaciją,
– turėti ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą ir ne mažesnę kaip 2 metų vadybinio darbo patirtį švietimo sistemoje;
– išmanyti Viešojo administravimo, vietos savivaldą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius neformalųjį ugdymą, gebėti juos taikyti praktiškai;
– turėti bendrąsias kompetencijas: asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, gebėjimo organizuoti ir koordinuoti komandos darbą, bendravimo ir informavimo, lyderystės;
– mokėti vartotojo lygiu dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
– turėti projektų rengimo ir vykdymo patirties;
– mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne mažesniu nei B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
– gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos kategorijų, patvirtintų Lietuvos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

Funkcijos

– koordinuoja Centro vykdomas veiklas;
– inicijuoja ir organizuoja renginius;
– organizuoja mokytojų kompetencijų tobulinimo veiklas;
– konsultuoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklų, mokytojų kompetencijos tobulinimo ir kitais klausimais;
– užtikrina mokinių emociškai saugią ugdymosi aplinką, vadovaujantis Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro direktoriaus nustatyta Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka reaguojama į smurtą ir patyčias;
– koordinuoja Centro laboratorijų įrangos poreikio stebėsenos ir įsigijimo bei apskaitos procesus;
– rengia ugdymo sutarčių projektus teisės aktų nustatyta tvarka;
– sudaro veiklų tvarkaraščius, dirba su registracijos sistema Steam.lt ;
– vykdo teikiamų paslaugų paklausos ir kokybės stebėseną, atlieka duomenų pirminę analizę ir teikia Centro vadovui;
– ieško potencialių Centro teikiamų paslaugų gavėjų;
– Inicijuoja, rengia ir administruoja projektus, skirtus Centro veiklų vykdymui ir plėtrai;
– Bendrauja su metodiniais ir kitais regioniniais centrais, socialiniais partneriais šalies ir užsienio mokslo, verslo ir pramonės bei kitomis institucijomis;
– Organizuoja Centro, savivaldybės, šalies ir tarptautinius projektus, susijusius su Centro veikla;
– Rengia informaciją Centro veiklos viešinimui;
– Įstaigos vadovo pavedimu teisės aktų nustatyta tvarka pavaduoja kitus Centro darbuotojus ir vykdo jų darbo funkcijas, kai jie negali eiti pareigų (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar pan.);
– Vykdo kitus, su darbo funkcijomis ir Centro veiklos tikslų, uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu susijusius, Įstaigos vadovo pavedimus ir kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

Specialieji reikalavimai

– Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
– reikiamas pareigybės išsilavinimas: įgytas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilyginamu išsilavinimu;
– turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtį;
– skaitmeninio raštingumo gebėjimai, žinios ir supratimas: informacijos valdymo, komunikavimo, saugumo, skaitmeninio mokymo ir mokymosi srityse;
– valstybinės kalbos mokėjimo lygis: privaloma gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo trečiajai kategorijai keliamus reikalavimus;
– mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne mažesniu nei B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosius Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
– kiti specialūs reikalavimai: gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, planuoti ir organizuoti veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, pripažinti ir gerbti kiekvieno bendruomenės nario teises, nepažeisti pedagoginės etikos normų. Vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais ir kitais galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais įstaigos veiklą, darbo santykius, darbuotojų ir ugdytinių saugą ir sveikatą.

Funkcijos

– organizuoja ir veda Centro formaliojo ugdymo veiklas;
– rengia formaliojo ugdymo veiklų planus;
– įgyvendina Centro pasirinktas metodinių ir kitų centrų parengtas programas;
– ugdymo procese naudoja Europos Sąjungos fondų investicijų projekto ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“ metu parengtus tiriamųjų darbų aprašus ir metodinių centrų parengtus aprašus;
– pritaiko ir (ar) rengia Centre ir (ar) kituose centruose vykdomų tiriamųjų darbų aprašus, kuriuos prireikus derina su metodiniais centrais.
– konsultuoja mokinius pagal jų individualius ugdymosi poreikius, konsultuoja mokinius brandos darbo rengimo klausimais, sudaro sąlygas atlikti brandos darbo tyrimą ir gauti brandos darbo produktą;
– bendradarbiauja su bendrojo ugdymo mokyklų mokytojais, konsultuoja juos Centre vykdomų veiklų klausimais;
– veda mokytojų ir kitų specialistų kvalifikacijos tobulinimo veiklas STEAM dalykų srityje;
– dalijasi profesine patirtimi su STEAM dalykų mokytojais ir kitais specialistais;
– kaupia ir sistemina edukacinės patirties banką (metodinę literatūrą, spaudinius, aprašus , vaizdo ir garso įrašus, renginių medžiagą).
– nuolat tobulina kvalifikaciją, socialines ir emocines kompetencijas;
– nustato laboratorinės įrangos, priemonių ir medžiagų poreikį ir teikia siūlymus jų atnaujinimui;
– koordinuoja atitinkamos laboratorijos laboranto veiklą;
– kaupia, sistemina, nagrinėja laboratorijos veiklos duomenis;
– teikia siūlymus Centro vadovui dėl Centro vykdomų veiklų poreikio ir jų atnaujinimo;
– laiku teikia su veiklomis susijusią informaciją, užtikrina jos teisingumą;
– dalyvauja ir (ar) organizuoja Centro, savivaldybės, šalies ir tarptautinius projektus ir kitus renginius , susijusius su Centro veikla;
– užtikrina užsiėmimų dalyvių saugumą, emociškai saugią ugdymosi aplinką, vadovaudamasis Vadovo nustatyta Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka reaguoja į smurtą ir patyčias;
– pamatęs nelaimingą atsitikimą ar apie jį sužinojęs, nedelsiant suteikia pirmąją pagalbą nukentėjusiam, įsivertinęs situaciją, iškviečia medicininę pagalbą ir praneša apie įvykį atsakingam žmogui;
– užtikrina saugos taisyklių laikymąsi laboratorijoje;
– instruktuoja užsiėmimų dalyvius darbų saugos klausimais laboratorijoje;
– Vadovo pavedimu teisės aktų nustatyta tvarka pavaduoja kitus Centro darbuotojus, kai jie negali vykdyti savo funkcijų (dėl ligos, atostogų ar kitais atvejais);
– vykdo kitus, su darbo funkcijomis ir Centro veiklos tikslų , uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu susijusius, Įstaigos vadovo, Centro vadovo pavedimus ir kitas teisės aktuose nustatyta pareigas.

Specialieji reikalavimai

– Gamtamokslinės laboratorijos metodininkas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
– turėti chemijos arba biologijos mokslų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
– turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį;
– gebėti taikyti ugdymo procese informacines technologijas;
– gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
– mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spęsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.

Funkcijos

– Tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios laboratorijos metodininkas vykdo šias funkcijas:
– organizuoja ir veda Centro formaliojo ugdymo veiklas;
– rengia formaliojo ugdymo veiklų planus;
– įgyvendina Centro pasirinktas metodinių ir kitų centrų parengtas programas;
– ugdymo procese naudoja Europos Sąjungos fondų investicijų projekto ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“ metu parengtus tiriamųjų darbų aprašus ir metodinių centrų parengtus aprašus;
– pritaiko ir (ar) rengia Centre ir (ar) kituose centruose vykdomų tiriamųjų darbų aprašus, kuriuos prireikus derina su metodiniais centrais.
– konsultuoja mokinius pagal jų individualius ugdymosi poreikius, konsultuoja mokinius brandos darbo rengimo klausimais, sudaro sąlygas atlikti brandos darbo tyrimą ir gauti brandos darbo produktą;
– bendradarbiauja su bendrojo ugdymo mokyklų mokytojais, konsultuoja juos Centre vykdomų veiklų klausimais;
– veda mokytojų ir kitų specialistų kvalifikacijos tobulinimo veiklas STEAM dalykų srityje;
– dalijasi profesine patirtimi su STEAM dalykų mokytojais ir kitais specialistais;
– kaupia ir sistemina edukacinės patirties banką (metodinę literatūrą, spaudinius, aprašus , vaizdo ir garso įrašus, renginių medžiagą).
– nuolat tobulina kvalifikaciją, socialines ir emocines kompetencijas;
– nustato laboratorinės įrangos, priemonių ir medžiagų poreikį ir teikia siūlymus jų atnaujinimui;
– koordinuoja atitinkamos laboratorijos laboranto veiklą;
– kaupia, sistemina, nagrinėja laboratorijos veiklos duomenis;
– teikia siūlymus Centro vadovui dėl Centro vykdomų veiklų poreikio ir jų atnaujinimo;
– laiku teikia su veiklomis susijusią informaciją, užtikrina jos teisingumą;
– dalyvauja ir (ar) organizuoja Centro, savivaldybės, šalies ir tarptautinius projektus ir kitus renginius , susijusius su Centro veikla;
– užtikrina užsiėmimų dalyvių saugumą, emociškai saugią ugdymosi aplinką, vadovaudamasis Vadovo nustatyta Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka reaguoja į smurtą ir patyčias;
– pamatęs nelaimingą atsitikimą ar apie jį sužinojęs, nedelsiant suteikia pirmąją pagalbą nukentėjusiam, įsivertinęs situaciją, iškviečia medicininę pagalbą ir praneša apie įvykį atsakingam žmogui;
– užtikrina saugos taisyklių laikymąsi laboratorijoje;
– instruktuoja užsiėmimų dalyvius darbų saugos klausimais laboratorijoje;
– Vadovo pavedimu teisės aktų nustatyta tvarka pavaduoja kitus Centro darbuotojus, kai jie negali vykdyti savo funkcijų (dėl ligos, atostogų ar kitais atvejais);
– vykdo kitus, su darbo funkcijomis ir Centro veiklos tikslų , uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu susijusius, Įstaigos vadovo, Centro vadovo pavedimus ir kitas teisės aktuose nustatyta pareigas.

Specialieji reikalavimai

– turėti fizikos, IT, inžinerijos arba technologijų mokslų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
– turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį;
– gebėti taikyti ugdymo procese informacines technologijas;
– gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
– mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spęsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.

Funkcijos

– organizuoja ir veda Centro formaliojo ugdymo veiklas;
– rengia formaliojo ugdymo veiklų planus;
– įgyvendina Centro pasirinktas metodinių ir kitų centrų parengtas programas;
– ugdymo procese naudoja Europos Sąjungos fondų investicijų projekto ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“ metu parengtus tiriamųjų darbų aprašus ir metodinių centrų parengtus aprašus;
– pritaiko ir (ar) rengia Centre ir (ar) kituose centruose vykdomų tiriamųjų darbų aprašus, kuriuos prireikus derina su metodiniais centrais.
– konsultuoja mokinius pagal jų individualius ugdymosi poreikius, konsultuoja mokinius brandos darbo rengimo klausimais, sudaro sąlygas atlikti brandos darbo tyrimą ir gauti brandos darbo produktą;
– bendradarbiauja su bendrojo ugdymo mokyklų mokytojais, konsultuoja juos Centre vykdomų veiklų klausimais;
– veda mokytojų ir kitų specialistų kvalifikacijos tobulinimo veiklas STEAM dalykų srityje;
– dalijasi profesine patirtimi su STEAM dalykų mokytojais ir kitais specialistais;
– kaupia ir sistemina edukacinės patirties banką (metodinę literatūrą, spaudinius, aprašus , vaizdo ir garso įrašus, renginių medžiagą).
– nuolat tobulina kvalifikaciją, socialines ir emocines kompetencijas;
– nustato laboratorinės įrangos, priemonių ir medžiagų poreikį ir teikia siūlymus jų atnaujinimui;
– koordinuoja atitinkamos laboratorijos laboranto veiklą;
– kaupia, sistemina, nagrinėja laboratorijos veiklos duomenis;
– teikia siūlymus Centro vadovui dėl Centro vykdomų veiklų poreikio ir jų atnaujinimo;
– laiku teikia su veiklomis susijusią informaciją, užtikrina jos teisingumą;
– dalyvauja ir (ar) organizuoja Centro, savivaldybės, šalies ir tarptautinius projektus ir kitus Renginius , susijusius su Centro veikla;
– užtikrina užsiėmimų dalyvių saugumą, emociškai saugią ugdymosi aplinką, vadovaudamasis Vadovo nustatyta Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka reaguoja į smurtą ir patyčias;
– pamatęs nelaimingą atsitikimą ar apie jį sužinojęs, nedelsiant suteikia pirmąją pagalbą nukentėjusiam, įsivertinęs situaciją, iškviečia medicininę pagalbą ir praneša apie įvykį atsakingam žmogui;
– užtikrina saugos taisyklių laikymąsi laboratorijoje;
– instruktuoja užsiėmimų dalyvius darbų saugos klausimais laboratorijoje;
– Vadovo pavedimu teisės aktų nustatyta tvarka pavaduoja kitus Centro darbuotojus, kai jie negali vykdyti savo funkcijų (dėl ligos, atostogų ar kitais atvejais);
– vykdo kitus, su darbo funkcijomis ir Centro veiklos tikslų , uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu susijusius, Įstaigos vadovo, Centro vadovo pavedimus ir kitas teisės aktuose nustatyta pareigas.

Specialieji reikalavimai

– turėti fizikos, IT, inžinerijos arba technologijų mokslų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
– turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį;
– gebėti taikyti ugdymo procese informacines technologijas;
– gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
– mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spęsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.

Funkcijos

– STEAM atviros prieigos centro laboratorijos laborantas vykdo šias funkcijas:
– prižiūri, diegia, tvarko laboratorijose esančią įrangą, mokymo priemones ir medžiagas;
– atsako už laboratorijos materialųjį turtą; dalyvauja atliekant materialiojo turto kasmetinę inventorizaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
– suderinęs su ugdymo procesą vykdančiais darbuotojais ir Centro vadovu, teikia paraiškas reikalingoms medžiagoms, priemonėms bei įrangai įsigyti;
– instruktuoja užsiėmimų dalyvius darbų saugos klausimais laboratorijose;
– prieš kiekvieno užsiėmimo laboratorijoje pradžią rengia darbui laboratorijos įrenginius, mokymo priemones ir medžiagas; pasibaigus užsiėmimui priima ir saugo priemones bei medžiagas; patikrina darbo vietų ir įrangos būklę;
– pagal poreikį dalyvauja užsiėmimuose, padeda metodininkui, konsultuoja ir moko užsiėmimų dalyvius tinkamai bei saugiai eksperimentuot;
– dalyvauja, kuriant, pritaikant ir atnaujinant metodinę medžiagą, Centre ir (ar) kituose centruose vykdomų tiriamųjų darbų aprašus;
– kaupia, sistemina ir nagrinėja techninę ir metodinę medžiagą, reikalingą jo funkcijoms atlikti;
– padeda vykdyti STEAM mokytojų kompetencijų tobulinimą;
– padeda rengti ir įgyvendinti neformaliojo švietimo programas;
– padeda organizuoti Centro renginius;
– Įstaigos vadovo pavedimu teisės aktų nustatyta tvarka pavaduoja kitus Centro darbuotojus, kai jie negali vykdyti savo funkcijų (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais);
– vykdo kitus, su darbo funkcijomis ir Centro veiklos tikslų, uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu susijusius, Įstaigos vadovo ar Centro vadovo pavedimus ir kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

Specialieji reikalavimai

– STEAM atviros prieigos centro laboratorijų laborantai turi atitikti šiuos reikalavimus:
– turėti pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų, lygį.
– gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti savo veiklą;
– naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
– mokėti dirbti Microsoft Office programomis;
– taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu;
– išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bendrąjį ugdymą ir neformalųjį švietimą.